הופמן כרמל- רואי חשבון,  בית דוידוף- גוש עציון 7,  גבעת שמואל  


מאמרים והדרכות


עיקרי הגבלת השימוש במזומן והסבת שקים על- פי חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018

החוק להגבלת שימוש במזומן נכנס לתוקפו ב- 1.1.2019, כאשר מטרת החוק "להביא לצמצום תופעות הכלכלה השחורה בישראל, להיאבק בפשיעה ובהלבנת ההון , ולאפשר שימוש באמצעי תשלום מתקדמים ויעילים יותר" וזאת כפי שנאמר בדברי ההסבר להצעת החוק .
"חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח- 2018", מגביל מתן וקבלת תשלום במזומן, שימוש ב"שיקים פתוחים" והסבת שקים. המגבלה האמורה חלה על תשלום עבור מכירה ו/או שירות במסגרת עסקית, על מכירה ו/או שירות במסגרת לא עסקית, וכן על תשלום וקבלת משכורת, מתנות, תרומות והלוואות.
 
הגדרה "תשלום במזומן":
 
סכום המשולם או הניתן במזומן למעט הנמוך מבין:
1)   סכום בשיעור 10% ממחיר העסקה, מתנה, תרומה או הלוואה
2)   סכום הקובע בתוספת הראשונה לחוק-
  • 11 אלף ש"ח לגבי מכירה ו/או שירות על ידי עוסק במסגרת עסקו או משכורת.
  • 50 אלף ש"ח לגבי תשלום עבור מכירה שירות לא מסגרת עסק, תרומה, מתנה או הלוואה.
  • נקבעה תקרה נפרדת לגבי מכירה ו/או שירות לתייר.
להלן ריכוז המגבלות:
עוסק יכול לתת עד 11,000 ₪ כתשלום במזומן לעוסק אחר ולאדם שאינו עוסק, ועד 55,000 ₪ לתייר (או 10% ממחיר העסקה כאמור)
אדם שאינו עוסק (כולל עוסק שלא במסגרת עסקו), יוכל לתת עד 50,000 ₪ במזומן לעוסק, למי שאינו עוסק ולתייר (או 10% ממחיר העסקה כאמור)
תייר יכול לתת עד 55,000 ₪ במזומן לעוסק.

המגבלות אינן חלות על תשלום בין קרובי משפחה (למעט משכורת).
חלק ממגבלות אינן חלות על גופים ממשלתיים ומוסדות פיננסיים.
 
הגבלת שימוש בשקים
במסגרת עסקו אסור לעוסק הן לתת והן לקבל "שיק פתוח", קרי שיק ללא שם מקבל או מסב. איסור זה חל על כל סוגי התשלומים ועל כל סכום, כגון: תשלום עבור עסקה, משכורת, תרומה, הלוואה או מתנה.
למי שאינו עוסק אסור לתת לעוסק במסגרת עסקו "שיק פתוח" על כל סכום עבור עסקה, משכורת, תרומה, הלוואה או מתנה.
אסור לתת ואסור לקבל במסגרת לא עסקית "שיק פתוח" בסכום שמעל חמשת אלפים ש"ח עבור עסקה, משכורת, תרומה, הלוואה או מתנה.
אסור להסב ואסור לקבל שיק מוסב ללא ציון שם מלא ומספר ת"ז של המסב.
כמו כן, לבנקים ולמוסדות פיננסיים אסור לפרוע "שקים פתוחים" על כל סכום, שקים מוסבים על סכום שמעל עשרת אלפים ש"ח - אם בשיק לא צוינו פרטי מסב ונסב או שיק שהוסב יותר מפעם אחת (למעט הסבה לבנק או מוסד פיננסי או הסבה בין מוסדות פיננסיים).
 
דרישת תיעוד
עוסקים נדרשים לתעד אמצעי תשלום הן לגבי תקבול והן לגבי תשלום. רוכש זכות במקרקעין נדרש להצהיר על אמצעי תשלום.
 
תחולה ותחילה
תחילת החוק מיום 1.1.2019, איסור פירעון "שקים פתוחים" ושקים מוסבים שאינם עומדים בדרישות התוספת השנייה – 1.7.2019. עד יום 30.9.2019 לא יוטל עיצום כספי וקנס אלא אם הפרת החוק בוצעה יותר מפעם אחת לאחר הזהרה שניתנה בגין הפרה קודמת.
במשך שלוש שנים לא יחולו איסור תשלום וקבלת תשלום במזומן אם אחד הצדדים הוא תושב "האזור" שאינו אזרח ישראל. בתקופה זו יהיה על האזרח הישראלי לדווח על מתן או על קבלת תשלום במזומן - אם מחיר העסקה עולה על 50 אלף ש"ח, על שכר עבודה, על מתנה או על הלוואה לתושב "האזור" שאינו אזרח ישראלי. לעניין זה "תשלום במזומן" הוא:
הסכום המשולם או הניתן במזומן, למעט הנמוך מבין:
1)   סכום בשיעור 10% ממחיר העסקה, מתנה, תרומה או הלוואה.
2)   50 אלף ₪.
 
עיצום כספי וקנס
עיצום כספי, יחול על עוסק אשר מקבל או נותן תשלום במזומן, או נתן או קיבל שיק, או הסב שיק או קיבל שיק מוסב, במסגרת עסקו בניגוד להוראות שלעיל, או לא תיעד אמצעי תשלום.
אם סכום התשלום במזומן הוא עד 25 אלף ש"ח – יהיה שיעור העיצום 15%, אם סכום התשלום במזומן הוא 50-25 אלף ש"ח – שיעור העיצום יהיה 20%. שיעור עיצום למוסד פיננסי על פירעון שיק בסכום שמעל 50 אלף ש"ח בניגוד להוראות שלעיל – 30%. במקרה של הפרה נוספת בתוך שנתיים יתווסף לעיצום הכספי על העבירה הנוכחית הסכום ששולם בגין העבירה הקודמת. מי שאינו עוסק (לרבות תייר) ויפר את ההוראות הללו יחויב בקנס באותם שיעורים. כך לגבי עורך דין או רואה חשבון המקבל תשלום במזומן במסגרת מתן "שירות עסקי".
מודגש בחוק שפיצול תשלום לצורך התחמקות מהוראות החוק יגרום לעונש מאסר של שלוש שנים.
שר האוצר הוסמך לחייב עסקם (למעט עוסקים פטורים) להחזיק מכשירים לסליקת אמצעי תשלומים אלקטרוניים.
 

logo בניית אתרים