הופמן כרמל- רואי חשבון,  בית דוידוף- גוש עציון 7,  גבעת שמואל  


מאמרים והדרכות


מהו דוח שנתי?

דו"ח המשקף לפקיד השומה את ההכנסות (וההוצאות), שהיו לנישום או לתא המשפחתי, במהלך שנת המס.

הדו"ח מעדכן את פקיד השומה בכלל ההכנסות שהיו לנישום בשנת המס, כאשר שנת המס מחושבת החל מאחד בינואר וכלה בשלושים ואחד לדצמבר באותה השנה.

הדו"ח כולל את כלל ההכנסות החייבות והפטורות ואת הניכויים והזיכויים להם זכאי הנישום.

על- פי הדוח מחושב המס הסופי שעל הנישום לשלם.

 

מי חייב בהגשת דו"ח?

חובת הדיווח נקבעה בסעיף 131 לפקודת מס הכנסה, על פי הסעיף כל אדם מעל גיל 18, תושב ישראל חייב בהגשת דו"ח שנתי, עם זאת, קיימות הוראות מיוחדות הפוטרות אוכלוסיות שונות מהגשת הדוח. האוכלוסיות הנ"ל כוללות, בין היתר, עובדים שכירים בעלי הכנסת עבודה ו/או קצבה בסכומים שאינם עולים על 651,000 ₪ בשנה (נכון לשנת המס 2018).
יצוין, כי חובת הדיווח חלה על "תא משפחתי", על כן החובה בהגשת הדוח חלה גם על היחיד הנמנה על אוכלוסיית העובדים הפטורים מהגשת דו"ח במידה ובן/בת הזוג מחויבים בדיווח. בדו"ח השנתי יש לפרט את הכנסותיו החייבות והפטורות ממס, וכן יפורט בדו"ח כל פעולה שנקבעה כפעולה החייבת בדיווח.

עקרי האוכלוסיות המחויבות בהגשת דו"ח שנתי (מעודכן לשנת המס 2018)-

 • עצמאים -עוסק מורשה/ פטור
 • שכירים כאשר הכנסתם השנתית גבוהה מ- 651,000 ₪
 • הכנסות ריבית בסכום העולה על 645,000 ₪                    
 • הכנסות מחו"ל העולות על 338,000 ₪
 • הכנסות משכר- דירה* העולות על 338,000 ₪ .
 • נכסים בחו"ל- מעל 1,878,000 ₪.

בנוסף פקיד השומה רשאי לדרוש מכל אדם להגיש דו"ח שנתי, אפילו עם נמנה מאוכלוסיות הפטורות מהגשת הדו"ח. וכן כל מי שהיה חייב להגיש דו"ח בשנת המס הקודמת, אלא עם פקיד השומה פטר אותו מההגשה.

חשוב לציין כל מי שמחויב להגיש דו"ח למס- הכנסה, נדרש להגישו באופן מקוון, כלומר עליו לשדרו באתר מס הכנסה או ע"י רואה חשבון המשודר במערכת המייצגים. בנוסף יש להגיש את פלט השידור באופן ידני לפקיד מס הכנסה.

 

מועד הגשת הדו"ח

ככלל, את הדו"ח השנתי יש להגיש עד  30 באפריל בשנה שלאחר תום שנת המס, למי שאינו מנהל את חשבונותיו על פי הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה או שכיר המחויב בהגשת דו"ח. ועד 31 למאי לנישום שמנהל את ספריו על פי הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה (בכפוף לתנאים האמורים בחוק).

 

אי הגשת דו"ח / הגשה מאוחרת

אי הגשת דו"ח במועד, ללא אישור פקיד השומה יגרור הטלת קנסות, בנוסף על כך ניתן להגיש כנגד הנישום כתב אישום לבית המשפט, שכן אי הגשת הדו"ח במועד הינה עבירה על פי החוק, שדינה עד שנת מאסר, קנס או שנהם גם יחד.

פקיד השומה רשאי במקרה של אי הגשת הדו"ח לערוך "שומה לפי מיטב שפיטה", כלומר לקבוע ע"פ שיקול דעתו מהי ההכנסה החייבת והמס אותו הנישום נדרש לשלם

 

 

פרטים וטפסים עיקריים שיש לצרף לדו"ח

 • פרטים כללים
 • פרטים על ההכנסה החייבת ומקורות ההכנסה בשנת המס.
 • פרטים על הכנסות נוספות כגון- שכר דירה, רווחי הון, שבח מקרקעין, פדיון קרנות השתלמות ועוד.
 • ניכויים וזיכויים במהלך שנת המס

בנוסף יש לצרף לדו"ח –

 • דו"ח רווח והפסד של העסק העצמאי
 • דו"ח התאמה לצורך מס 
 • טפסי 106- הכנסה ממשכורת, מכלל המעבידים בשנת המס.
 • טופסי 867- הכנסות משוק ההון.
 • אישורים בדבר קצבאות מהביטוח הלאומי- אבטלה/ מילואים/ דמי לידה.
 • אישורים בדבר הפקדה לקרנות הפנסיה, השתלמות וביטוחי מנהלים.
 • טופס 6111 במידת הצורך.
 • אישורי ניכוי מס במקור
 • קבלות בגין תרומות למוסד מוכר, ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

האם ניתן להגיש את הדו"ח באופן עצמאי?

באופן כללי, ברוב המקרים ניתן להגיש את הדו"ח השנתי באופן עצמאי. אולם הגשת דו”ח שנתי ללא ליווי וסיוע של גורם מקצועי יכולה לעבור בצורה תקינה או שהיא יכולה לעלות הרבה כסף. את הדו”ח השנתי ניתן למלא באופן מקוון באתר האינטרנטי של רשות המיסים, להדפיס ולחתום. לאחר מכן, יש להגיש את הדו”ח השנתי במשרדי מס הכנסה.


 יתרונות להגשת דו"ח שנתי בעזרת רואה חשבון

מכוון שמרבית האנשים אינם בקיאים בחוקי המס, החובות והזכויות הקבועות בחוק, מילוי הדו"ח על ידי רואה חשבון יביא לכך שהדו"ח יעמוד בדרישות החוק, ימנעו טעויות ותשלומי מס עודפים.

במהלך השנים, הגשת הדו"ח השנתי נעשתה מורכבת, הן מבחינת הטפסים הנלווים שיש למלא והן מבחינת עמידה בדרישות החוק ועל כן דרושה מקצועיות רבה יותר בהכנתו.

לדו"ח השנתי השלכות נוספות, ממס הכנסה הדוח עובר לביטוח לאומי, וכתוצאה מכך, בהגשת דו"ח שגוי עלולים להיפגע תגמולים המגיעים ע"פ חוק כגון- דמי אבטלה, מילואים, לידה, אובדן כושר עבודה ועוד.

רואה חשבון מבצע חישוב של המס הצפוי, וסבירות המס בהתאם לרמת ההכנסה, וכך ניתן למנוע "הפתעות" והוצאות כספיות מיותרות.

הדו"ח השנתי הנו הוצאה לצורכי מס (גם לשכירים!), כך שחלק מההוצאה מתקבלת כהחזר מס בהגשת הדו"ח.

רואה החשבון מטפל בהליך הגשת הדו"ח מתחילתו ועד סופו, דהיינו מעזרה באיתור והבנה במסמכים בנדרשים ועד שידור והגשת הדוח לגופים הרלוונטיים, וכך ימנע מכם התעסקות בבירוקרטיה מיותרת ומייגעת.

משרד "הופמן כרמל רואי חשבון" הוא משרד ותק, המספק שירותי הכנת וביקורת על הדוחות הכספיים, ייעוץ ותכנון מס וסיוע בכל הנוגע לביצוע שידור דוח שנתי. אנו בוחנים את כל התנועות הכלכליות של לקוחותינו במהלך שנת המס ואת סבירות תוצאת המס, וזאת בכדי להביא למיצוי מלא ומקסימאלי של ההוצאות המוכרות במס, בכדי למקסם את רווחיהם של לקוחותינו.

logo בניית אתרים