הופמן כרמל- רואי חשבון,  בית דוידוף- גוש עציון 7,  גבעת שמואל  


החזר מס לשכיריםכללי

בישראל נהוגה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על הכנסות. מיסוי פרוגרסיבי משמעותו שככל שהכנסתו של אדם עולה, כך יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר.

 • ההכנסה החייבת במס (כלומר, הכנסתו של אדם לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים המגיעים לו) מחולקת למדרגות, כאשר על כל מדרגה מוטל מס בשיעור שונה. שיעורי מדרגות המס מתעדכנים ומשתנים משנה לשנה.
 • הרעיון העומד בבסיס השיטה של מדרגות מס הוא של הגדלת שיעור המס שעל אדם לשלם ככל שהכנסתו גדולה יותר, תוך הקפדה על כך שעדיין ישמר מצב בו ככל שאדם מרוויח יותר בברוטו הוא גם ירוויח יותר בנטו.
 • בנוסף, ישנה הבחנה בין הכנסה הנוצרת כתוצאה מיגיעה אישית (למשל: עבודה), לבין הכנסה הנוצרת ממקור אחר שאינו יגיעה אישית (למשל: רווחי הון).

כאשר מדרגות המס שונות בין סוגי ההכנסה.

 

מי זכאי להחזר מס ?


כל אדם אשר שילם, או נוכה ממנו, מס הכנסה במהלך שנת מס, העולה על המס שעליו לשלם באותה שנה, זכאי להחזר מס.

 לבדיקת זכאותך- לחץ

למה בכלל שיהיה החזר מס?

מס הכנסה מחושב ע"פ הכנסה שנתית, כאשר בחולק בתלוש המשכורת על פני החודשים השונים בהתאם להכנסה המצרפית עד לחודש החישוב. במרבית המקרים, כאשר אדם עובד אצל מעסיק יחיד במהלך כל שנת מס, המס אשר מחושב על ידי המעסיק מהווה מס מדויק. עם זאת, קיימים גם מקרים בהם המס המחושב על ידי המעסיק אינו מדויק ונוצרים הפרשי מס, לחובה או לזכות, בין אם בשל מילוי לקוי ו/או חסר של טופס 101 על ידי העובד ובין אם בשל אי עדכון פרטים העשויים להקטין את חבות המס של העובד. בנוסף, קיימות הטבות אשר ניתנות אך ורק בעת הגשת דוח שנתי.

 

עילות נפוצות להפרשי מס

הפרשי מס, כאמור לעיל, יכולים לנבוע, בין היתר, גם מהסיבות הבאות:

 1. עבודה אצל שני מעסיקים או יותר, במהלך אותה שנת מס.
 2. עבודה אצל מעסיק רק בחלק משנת המס.
 3. קבלת תשלומים מהמוסד לביטוח לאומי, כגון: דמי אבטלה, תגמולי מילואים, דמי לידה וכיו"ב.
 4. שינויים במצב המשפחתי במהלך השנה, כגון: לידה, גירושין ועוד
 5. עובדים אשר שילמו, באופן עצמאי, בשנת המס כספים לקופת גמל לקצבה, קרן השתלמות ולביטוח חיים.
 6. תרומות למוסד ציבורי מוכר.
 7. עדכון פטורים - סכומים המופחתים מההכנסה בשל זכאות לפטור ממס עפ"י הוראות הפקודה. קיימים פטורים להכנסות מסוימות וכן פטורים אישיים (כגון: עיוור, נכה 100%).
 8. סיום תואר אקדמי או למודי תעודה במהלך שנת המס.בקשה להחזר מס ששולם ביתר

 

על פניו היינו מצפים שרשות המסים תחזיר כסף לנישומים ששילמו ביתר כמהלך אוטומטי, אולם לא כך הדבר,  בכדי לממש את זכאותך להחזר מס, עליך להגיש דוח, את הדוח ניתן להגיש בתוך 6 שנים מתום שנת המס שבגינה שולם מס ביתר. לדוגמה: בקשה להחזר מס בגין שנת המס 2016, ניתן להגיש עד ליום 31/12/2022.

הגשת דו"ח להחזרי מס לשכירים מתבצעת בטופס 135 – "דין וחשבון שנתי מקוצר"

יש לשים לב כי הטופס אינו מיועד ליחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה מעסק ו/או שבח חייב ו/או הכנסה מניירות ערך שאינם סחירים ו/או הכנסה מחו"ל ו/או הכנסה של בעל שליטה בחברה ו/או הכנסה מנאמנות. 

 

הגשה וחותמת
לאחר שהדוח מולא ונחתם על ידך, יש להגישו באחד ממשרדי השומה. בהגשת הדוח דאג להחתימו בשני עותקים בחותמת "נתקבל" תאריך החותמת הוא התאריך בו רואים את הדוח כמוגש. כמו כן, החותמת תשמש כראיה להגשת הדוח.
עליך להגיש את הדוח עם כל המסמכים הרלוונטיים.

ניתן להוריד את כל הטפסים הנדרשים למילוי על ידך באתר האינטרנט של רשות המסים בישראל.

החל מדוחות המס לשנת 2019 ואילך, רשות המסים מאפשרת הגשת דוח שנתי במס הכנסה באופן מקוון מלא, תוך צירוף המסמכים הנלווים

ומייתרת את הצורך בהגשה פיזית זמשרדי השומה.

 

מתי יתקבל ההחזר ?

לאחר בחינת הדו"ח והאסמכתאות שהוגשו יאושר  הדו"ח על ידי פקיד השומה, וההחזר יועבר לחשבון הבנק על שמכם. לשם אימות פרטי חשבון הבנק לכל דו"ח יש לצרף גם צילום של המחאה מבוטלת או אישור על ניהול החשבון בבנק.

תהליך אישור ההחזר אורך לרוב מספר חודשים בהתאם למשתנים כגון סכום ההחזר, עיתוי הגשת הדו"ח , פקיד השומה בו מנוהל תיקכם, צורת ההגשה ואיכותה.

 

למה כדאי להיעזר ברואה חשבון בהגשת החזר מס

 

 • מרבית באנשים אינם בקיאים בחוקי המס, ובמגוון הרחב של הטבות המס, הזיכויים והניכויים ממס המגיעים להם.
 • הפרשי מס יכולים להיות לחובה או לזכות! יחיד, המבקש להגיש בקשה להחזר מס, כדאי שיוודא את זכאותו להחזר המס לפני הגשת הדוח. רואה חשבון מבצע חישוב של המס הצפוי, וסבירות המס בהתאם להכנסות הקיימות. מכוון שדרישה להחזר מס היא וולונטרית, בדיקה מקצועית של חבות המס תוכל למנוע הגשת החזרי מס לשנים שאין בהם החזר ולמנוע הגשה במקרים בהם קיימת חבות מס נוספת!
 • רואה החשבון מטפל בהליך הגשת הדו"ח מתחילתו ועד סופו, וכך ימנע מכם התעסקות בבירוקרטיה מיותרת ומייגעת.
 • רואה החשבון מגיש את הדו"ח ישירות לפקיד השומה דרך מערכת הייצוג של רשות המסים, ולכן החזר המס המתקבל אצל הנישום בחשבון הבנק תוך זמן קצר וללא עיכובים מיותרים.
 • התשלום הנהוג על החזרי מס לשכירים הינו כשיעור מתוך ההחזר, כך שאם אין החזר אין גם תשלום!

 

משרד "הופמן כרמל רואי חשבון" הוא משרד ותק, המספק שירותי הכנת וביקורת על הדוחות הכספיים, ייעוץ ותכנון מס וסיוע בכל הנוגע לביצוע שידור דוח שנתי. אנו בוחנים את כל התנועות הכלכליות של לקוחותינו במהלך שנת המס ואת סבירות תוצאת המס, וזאת כדי להביא למיצוי מלא ומקסימאלי של ההוצאות המוכרות במס, בכדי למקסם את רווחיהם של לקוחותינו.

 

 לבדיקת זכאות ללא התחייבות logo בניית אתרים