הופמן כרמל- רואי חשבון,  בית דוידוף- גוש עציון 7,  גבעת שמואל  


תיאום מס


מטרת תיאום המס הינה לאפשר לעובד שכיר, להיות מועסק על ידי מעסיקים שונים (שניים או יותר), כאשר המס שיידרש לשלם יהיה זהה ככל הניתן למס האמת או למס שהיה אמור לשלם לו סך כל ההכנסות המצטברות, היו ממקור אחד.

המצב הנפוץ ביותר הדורש תיאום מס, הינו מספר עבודות במקביל, אך ישנם גם מקרים נוספים שבהם עובד שכיר יידרש לביצוע תיאום מס, כגון- קבלת קצבאות או פנסיה והכנסות חד פעמיות או זמניות כגון- עסקת אקראי, שכר סופרים, שכר מרצים, אמנים ועוד.

 

שלבי ההליך

את תיאום המס ניתן לבצע במהלך אותה שנת מס, וכל עוד לא הסתיימה השנה.

תיאום המס תקף לאותה שנת מס שבו התבצעה בקשת התיאום, וימשיך להיות בתוקף באופן זמני במהלך חודשים ינואר- פברואר של השנה העוקבת.

במידה והעובד לא יערוך תיאום מס חדש, אזי בשכר חודש מרץ ינכו כל מעסיקיו, מכל משכורותיו מס הכנסה בשיעור המקסימאלי (47%), כולל ניכוי בדיעבד בגין חודשים ינואר-פברואר.

לאחרונה רשות המסים יצאה בהליך של הארכה אוטומטית של אישורי תיאום המס, כאשר עובד שקיבל מרשות המסים אישור בדבר הארכה אוטומטית, כל שיידרש הוא להציג את האישור החדש למעסיקיו.

 

על מנת לערוך תיאום מס, יש לפנות לרשות המסים באחת מהדרכים שלהלן-

 

פנייה בכתב-

·         יש לפנות בכתב לפקיד השומה באזור מגוריו של הנישום (לחץ לקבלת רשימת פקדי השומה).

·         יש למלא טופס 116 - "בקשה להקלה ותיאום בחישוב ניכויי המס".

·         יש לצרף תלוש שכר, בכל אחד ממקומות העבודה, במידה והעבד טרם החל לעבוד במקום העבודה, יש לציין זאת ואת מספר תיק הניכויים של המעסיק (ניתן לברר אצל המעסיק).

 

תיאום באמצעות יישום האתר רשות המסים-

·          קישור-  ליישום לעריכת תיאום מס באתר רשות המסים (לחץ כאן) .

·         תחילה יש להירשם למערכת ולקבל קוד זיהוי.

·         תיאום המס ביישום הוא ידידותי וקל, אך מתאים רק במצבים מסויימים.

 

תיאום מס באמצעות מערכת הפניות באתר רשות המסים-

·           למערכת פניות לבקשת תיאום מס (לחץ כאן) .

·         יש להזין פרטים אישיים.

·         למלא ולצרף טופס 116 סרוק.

·         יש לצרף אישורים ומסמכים (תלושי שכר).

 

לאחר משלוח כל החומר הרלוונטי, פקיד השומה יקבע את שיעור המס שיש לנכות בהתאם לנתונים שהוזנו, ויכין אישורים שאותם יש למסור למעסיקים או למשלמים הרלוונטיים בהתאם לעניין.

 

 

קבלת אישור תיאום המס

 

לאחר שהבקשה לתיאום מס התקבלה במשרדי פקיד השומה או נקלטה במחשבי רשות המסים, יישלחו אל העובד אישורים על אופן חישוב המס עבור כל אחד ממקומות העבודה .

עובדים שביצעו את תיאום המס באמצעות אתר רשות המסים יקבלו הודעה שהאישורים הופקו ויוכלו להדפיס את האישורים .

על העובד להגיש את האישורים למעסיקיו ללא כל דיחוי .

 

ערעור

מקרה שעובד סבור כי נעשתה טעות בתיאום המס, הוא יכול לפנות בבקשה מנומקת אל פקיד השומה או (רצוי) לגשת פיזית אל משרדי פקיד השומה לבירור העניין.

 

חשוב!

עובד שמועסק ביותר ממקום עבודה אחד ולא ערך תיאום מס, ינוכה מכל שכרו אצל המעסיק המשני מס הכנסה בשיעור המירבי (47%).

ניתן לערוך תיאום מס בכל עת במהלך שנת המס וכל עוד לא הסתיימה שנת המס.

לאחר תום שנת המס לא ניתן לבצע תיאום, אך ניתן להגיש בקשה להחזר מס , אם שיעור המס שנוכה משכרו של העובד היה גבוה מהסכום שבו הוא חייב על פי החוק .

מומלץ לעובד העורך תיאום מס הכנסה, לערוך גם תיאום מס מול המוסד לביטוח לאומי וזאת בכדי להימנע מגביית דמי ביטוח לאומי במדרגת מס גבוהה.


logo בניית אתרים